day 3: 長崎~ 熊本
day 4: 熊本~ 湯布院
上一頁下一頁
 • day 3 長崎-熊本 001 大浦天主堂 by W.JPG

  day 3 長崎-熊本 001 大浦天主堂 by W

 • day 3 長崎-熊本 002 找路中的我 by W.JPG

  day 3 長崎-熊本 002 找路中的我 by W

 • day 3 長崎-熊本 003 貍貓椅 by W.JPG

  day 3 長崎-熊本 003 貍貓椅 by W

 • day 3 長崎-熊本 004 兔子椅 by W.JPG

  day 3 長崎-熊本 004 兔子椅 by W

 • day 3 長崎-熊本 005 石階 by W.JPG

  day 3 長崎-熊本 005 石階 by W

 • day 3 長崎 - 熊本 006 Glover's garden.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 006 Glover's garden

 • day 3 長崎 - 熊本 007 Glover's garden.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 007 Glover's garden

 • day 3 長崎 - 熊本 008 Glover's garden.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 008 Glover's garden

 • day 3 長崎 - 熊本 009 Wayne .JPG

  day 3 長崎 - 熊本 009 Wayne

 • day 3 長崎 - 熊本 010 Glover's garden.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 010 Glover's garden

 • day 3 長崎 - 熊本 011.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 011

 • day 3 長崎 - 熊本 012 Glover's garden.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 012 Glover's garden

 • day 3 長崎 - 熊本 013 Glover's garden.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 013 Glover's garden

 • day 3 長崎 - 熊本 014 Glover's garden 戀人石.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 014 Glover's garden 戀人石

 • day 3 長崎 - 熊本 015 Glover's garden 戀人石.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 015 Glover's garden 戀人石

 • day 3 長崎 - 熊本 016 Glover's garden 戀人石.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 016 Glover's garden 戀人石

 • day 3 長崎 - 熊本 017 Glover's garden 戀人石.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 017 Glover's garden 戀人石

 • day 3 長崎 - 熊本 018 祭典用船.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 018 祭典用船

 • day 3 長崎 - 熊本 019 長崎的貓貓-1.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 019 長崎的貓貓-1

 • day 3 長崎 - 熊本 020 長崎的貓貓.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 020 長崎的貓貓

 • day 3 長崎 - 熊本 021 文明堂 castella.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 021 文明堂 castella

 • day 3 長崎 - 熊本 022 午餐-1.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 022 午餐-1

 • day 3 長崎 - 熊本 023 午餐.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 023 午餐

 • day 3 長崎 - 熊本 024 轉車-1.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 024 轉車-1

 • day 3 長崎 - 熊本 025 轉車.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 025 轉車

 • day 3 長崎 - 熊本 026 JR 內.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 026 JR 內

 • day 3 長崎 - 熊本 027 JR內.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 027 JR內

 • day 3 長崎 - 熊本 028 坐過站.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 028 坐過站

 • day 3 長崎 - 熊本 029 大吃大喝馬肉料理 納豆-1.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 029 大吃大喝馬肉料理 納豆-1

 • day 3 長崎 - 熊本 030 大吃大喝馬肉料理 納豆.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 030 大吃大喝馬肉料理 納豆

 • day 3 長崎 - 熊本 031 大吃大喝馬肉料理 莎拉.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 031 大吃大喝馬肉料理 莎拉

 • day 3 長崎 - 熊本 032 大吃大喝馬肉料理 蓮藕料理.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 032 大吃大喝馬肉料理 蓮藕料理

 • day 3 長崎 - 熊本 033 馬肉刺身.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 033 馬肉刺身

 • day 3 長崎 - 熊本 034 大吃大喝馬肉料理 涮涮鍋-1.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 034 大吃大喝馬肉料理 涮涮鍋-1

 • day 3 長崎 - 熊本 035 大吃大喝馬肉料理 涮涮鍋.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 035 大吃大喝馬肉料理 涮涮鍋

 • day 3 長崎 - 熊本 036 很不錯的甜點店 swiss.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 036 很不錯的甜點店 swiss

 • day 3 長崎 - 熊本 037 很不錯的甜點店 swiss.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 037 很不錯的甜點店 swiss

 • day 3 長崎 - 熊本 038 街頭藝人-1.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 038 街頭藝人-1

 • day 3 長崎 - 熊本 039 街頭藝人.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 039 街頭藝人

 • day 3 長崎 - 熊本 040 hotel-1.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 040 hotel-1

 • day 3 長崎 - 熊本 041 hotel.JPG

  day 3 長崎 - 熊本 041 hotel

 • day4 熊本-湯布院 01 熊本城前的早餐.JPG

  day4 熊本-湯布院 01 熊本城前的早餐

 • day4 熊本-湯布院 02 熊本城前.JPG

  day4 熊本-湯布院 02 熊本城前

 • day4 熊本-湯布院- 03 城內花圃 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院- 03 城內花圃 by W

 • day4 熊本-湯布院- 04 賞花處 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院- 04 賞花處 by W

 • day4 熊本-湯布院 05 巨樹 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院 05 巨樹 by W

 • day4 熊本-湯布院- 06 樹影 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院- 06 樹影 by W

 • day4 熊本-湯布院- 07 接近熊本城中 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院- 07 接近熊本城中 by W

 • day4 熊本-湯布院- 08 接近熊本城中 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院- 08 接近熊本城中 by W

 • day4 熊本-湯布院- 09 再近一點.JPG

  day4 熊本-湯布院- 09 再近一點

 • day4 熊本-湯布院- 10 快到了 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院- 10 快到了 by W

 • day4 熊本-湯布院- 11 一葉知秋 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院- 11 一葉知秋 by W

 • day4 熊本-湯布院-12 小朋友們 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-12 小朋友們 by W

 • day4 熊本-湯布院-13 昭君出塞 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-13 昭君出塞 by W

 • day4 熊本-湯布院-14 我在幹麻 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-14 我在幹麻 by W

 • day4 熊本-湯布院-15 秋 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-15 秋 by W

 • day4 熊本-湯布院-16 元祖熊本拉麵.JPG

  day4 熊本-湯布院-16 元祖熊本拉麵

 • day4 熊本-湯布院-17 拉麵店內.JPG

  day4 熊本-湯布院-17 拉麵店內

 • day4 熊本-湯布院-18 叉燒拉麵.JPG

  day4 熊本-湯布院-18 叉燒拉麵

 • day4 熊本-湯布院-19 超難找的小入口.JPG

  day4 熊本-湯布院-19 超難找的小入口

 • day4 熊本-湯布院-20 由布院之森列車.JPG

  day4 熊本-湯布院-20 由布院之森列車

 • day4 熊本-湯布院-21 列車望外 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-21 列車望外 by W

 • day4 熊本-湯布院-22 乘車紀念 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-22 乘車紀念 by W

 • day4 熊本-湯布院-23 出站.JPG

  day4 熊本-湯布院-23 出站

 • day4 熊本-湯布院-24 房間玄關.JPG

  day4 熊本-湯布院-24 房間玄關

 • day4 熊本-湯布院-25 貼心迎接.JPG

  day4 熊本-湯布院-25 貼心迎接

 • day4 熊本-湯布院-26 晚餐開始.JPG

  day4 熊本-湯布院-26 晚餐開始

 • day4 熊本-湯布院-27 旬之小物 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-27 旬之小物 by W

 • day4 熊本-湯布院-28 河豚刺身 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-28 河豚刺身 by W

 • day4 熊本-湯布院-29 細緻刀工 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-29 細緻刀工 by W

 • day4 熊本-湯布院-30 超好吃牛肉燒烤 by W.JPG

  day4 熊本-湯布院-30 超好吃牛肉燒烤 by W

 • day4 熊本-湯布院-31 豐後牛.JPG

  day4 熊本-湯布院-31 豐後牛

 • day4 熊本-湯布院-32 握壽司.JPG

  day4 熊本-湯布院-32 握壽司

 • day4 熊本-湯布院-33 焗烤蝦.JPG

  day4 熊本-湯布院-33 焗烤蝦

 • day4 熊本-湯布院-34 天婦羅.JPG

  day4 熊本-湯布院-34 天婦羅

 • day4 熊本-湯布院-35 吸物.JPG

  day4 熊本-湯布院-35 吸物

 • day4 熊本-湯布院-36 漬物.JPG

  day4 熊本-湯布院-36 漬物

 • day4 熊本-湯布院-37 甜點.JPG

  day4 熊本-湯布院-37 甜點

 • day4 熊本-湯布院-38 舖床.JPG

  day4 熊本-湯布院-38 舖床

 • day4 熊本-湯布院-39 採買小物.JPG

  day4 熊本-湯布院-39 採買小物

上一頁下一頁

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

其他選項

相片最新留言

此相簿內的相片目前沒有留言

此相簿內的相片出現在:

好康快訊

  相簿列表資訊

  最新上傳:
  2009/12/03
  全站分類:
  國外旅遊
  本日人氣:
  0
  累積人氣:
  5879